top of page

Polityka prywatności

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Gabinet Wsparcia Psychologicznego Aleksandra Bielska z siedzibą w Warszawie 01-517 przy ul. Mickiewicza 18 lok.61

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi, w tym realizacji swoich praw, proszę kontaktować się na adres e-mail: kontakt@aleksandrabielska.com

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały nam przesłane, w szczególności w celu wykonania umowy, zawarcia umowy na podstawie zainteresowania ofertą, itp. (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np. wynikającego z przepisów prawa podatkowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);w celu realizacji prawnie uzasadnionego obowiązku administratora, np. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie Państwa zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), o ile z treści wiadomości w sposób jasny wynika, że została ona udzielona i w jakim zakresie.

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały nam przekazane. Odbiorcy będą przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie na zlecenie administratora i zgodnie z jego zaleceniami we wskazanym celu i zakresie (na podstawie art. 28 ust. 3 RODO).

Podanie przez Państwo danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich brak może uniemożliwić realizację celu, w jakim zostały nam przekazane.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, nie krócej jednak niż przez czas możliwości dochodzenia roszczeń związanych z przesłaną wiadomością.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

bottom of page